Information om Försäkringsförmedlaren

Easy Peasy Insurance AB

 

Tillstånd och tillsyn

Easy Peasy Insurance AB 559134-7405 är en försäkringsförmedlare med tillstånd och under tillsyn av Finansinspektionen, se kontaktuppgifter nedan. Easy Peasy Insurance AB har tillstånd att utöva förmedling av direkt försäkring i samtliga skadeförsäkringsklasser samt är registrerat hos Bolagsverket. Easy Peasy Insurance tillstånd kan kontrolleras i Bolagsverkets register, se kontaktuppgifter nedan. Vidare står Easy Peasy Insurance under tillsyn av Konsumentverket, se kontaktuppgifter nedan, avseende marknadsföring och reklam. Easy Peasy Insurance övriga verksamhet, dvs den verksamhet som Easy Peasy Insurance bedriver och som inte är försäkringsförmedling, står inte under Finansinspektionens tillsyn.

Kontroll av anställda förmedlare

De anställda som förmedlar försäkring hos Easy Peasy Insurance samt vilken typ av försäkringar dessa förmedlare har rätt att distribuera kan kontrolleras hos Finansinspektionen.

Vägledning

Du som är konsument kan även få vägledning av Konsumenternas Bank och Finansbyrå samt Konsumenternas Försäkringsbyrå, Konsumentverket (Hallå Konsument) eller av din kommunala konsumentrådgivning.

Klagomål

Om du som kund vill framföra klagomål mot Easy Peasy Insurance rörande distribution av försäkring, vänligen kontakta Easy Peasy Insurance, Klagomålsansvarig. Klagomålet skickar du per brev till: Easy Peasy Insurance AB, Klagomålsansvarig, Byalagsgatan 12, 72591 Västerås Vi kan behöva lite tid på oss att fatta beslut i ärendet men vi återkommer senast inom två veckor med besked om hur ärendet kommer att hanteras. Att framställa ett klagomål är kostnadsfritt och Easy Peasy Insurance kommer att hantera eventuella klagomål med tillbörlig omsorg. Klagomål kommer att behandlas effektivt och på ett omsorgsfullt sätt. Klagomålet kommer besvaras snarast och om Easy Peasy Insurance inte kan besvara ett klagomål inom 14 dagar från det att klagomålet kommit in till Easy Peasy Insurance kommer Easy Peasy Insurance att kontakta dig och förklara orsaken till detta samt informera om när Easy Peasy Insurance kan förväntas lämna ett svar. Om en tvist uppstår mellan dig och Easy Peasy Insurance kan denna prövas av svensk allmän domstol. Du som är konsument kan även få din tvist prövad av Allmänna reklamationsnämnden.

Ansvarsförsäkring

Easy Peasy Insurance och dess försäkringsförmedlare omfattas av en obligatorisk ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada. Den försäkringen täcker eventuell skadeståndsskyldighet som Easy Peasy Insurance kan ådra sig mot dig som är kund. Försäkringen är tecknad hos Gjensidige Forsikring ASA Norge, kontaktuppgifter se nedan. Om du som kund drabbas av en skada eller ekonomisk förlust där du anser att Easy Peasy Insurance agerande har vållat denna har du möjlighet att rikta krav direkt mot Easy Peasy Insurance. Om du vill göra anspråk på skadestånd måste du dock underrätta Easy Peasy Insurance om detta inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt att en skada har uppkommit. Den högsta ersättning som kan betalas ut för en skada som gäller försäkringsförmedling är 1 300 380 EUR och den högsta ersättning som sammanlagt kan betalas ut under ett år är 2 600 750 EUR .

Kvalificerat innehav

Easy Peasy Insurance har inga ägarintressen i eller ägs till någon del av ett försäkringsbolag.

Grund för distributionen

Easy Peasy Insurance företräder alltid sina kunder, men utför inte någon opartisk och personlig analys. Easy Peasy Insurance distribuerar istället, utan att göra någon opartisk och personlig analys, försäkringar från försäkringsbolag Easy Peasy Insurance samarbetar med.

Easy Peasy Insurance förmedlar följande typer av försäkringsprodukter:

Självriskförsäkring Allriskförsäkring

Intressekonflikter

För att kunderna ska kunna känna sig helt trygga med Easy Peasy Insurance har riktlinjer för undvikande av intressekonflikter upprättats. Syftet är att en kund inte ska kunna drabbas negativt av en intressekonflikt.

Pris- och ersättningsinformation

Easy Peasy Insurance får betalt i form av % per distribuerad försäkring från försäkringsbolaget.

Kontaktuppgifter Easy Peasy Insurance

Easy Peasy Insurance AB org.nr: 559134-7405 Adress: Byalagsgatan 12, 725 91, Västerås E-mail: [email protected]

Kontaktuppgifter myndigheter

Finansinspektionen Box 7821, 103 97 Stockholm, 08-787 80 00, www.fi.se [email protected] Bolagsverket 851 81 Sundsvall, 060-18 40 00, www.bolagsverket.se [email protected] Konsumentverket Box 48, 651 02 Karlstad, 0771-42 33 00, [email protected]

Kontaktuppgifter självrisk- och allriskförsäkringen

Eir Försäkring AB, Org nr: 559166-0617 BOX 3132, 103 62 Stockholm, [email protected]

Kontaktuppgifter ansvarsförsäkringen

Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial, 516407-0384, via Nordeuropa Försäkring Box 56044, 102 17 Stockholm, Telefon: 08-664 51 00. 

 

(version 2022-03-22)